Nerezové komíny

   

Keramické komíny

Vložkování

 

Povinná roční kontrola spalinových cest

14.02.2013 17:52

Od 1. 1. 2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost. Důvodem je, že k tomuto dni vstupuje v platnost Nařízení vlády č.91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů, kouřovodů a komínů. Hned v úvodu je třeba zdůraznit, že zákonné povinnosti vznikají u všech spotřebičů, které produkují spaliny, a to bez ohledu na to, které palivo spalují, či zda se spaliny vypouštějí komínem nebo například kouřovodem na fasádu. Přestat číst mohou tedy jenom ti, kteří k vytápění používají pouze elektřinu, solární nebo termální energii.

Údržba komínů a kouřových cest má bohatou tradici sahající několik století do minulosti. Nutnost údržby a kontroly byla, je a patrně ještě dlouho bude dána tím, že topná soustava je zdrojem největších rizik spojených s užíváním jakékoliv stavby. V prvé řadě je tu riziko požáru, který spolehlivě ničí rozsáhlé majetky, ale nelze opomenout ani riziko otravy kysličníkem uhelnatým, která ročně stojí život několika desítek našich spoluobčanů. V poslední době vstupuje do hry i finanční hledisko, protože udržovaná a optimalizovaná spalinová cesta dokáže ročně ušetřit nemalé finanční prostředky.

Co tedy obsahuje výše zmiňované Nařízení vlády?

Pro snazší orientaci ve zjednodušené formě:

 

1) sjednocuje a vymezuje terminologii, aby bylo jasné, co je co a nedocházelo nadále k někdy až absurdním případům vznikajícím použitím termínů jako např. „prohlídka, návštěva, posudek, komín“ apod.

o spalinová cesta – má obecně tři části - spotřebič, kouřovod a komín, přičemž v konkrétním případě nemusí být všechny použity (např. plynový turbo kotel s vyústěním skrze fasádu má pouze spotřebič a kouřovod). Dosud byla obecně zažita představa, že všem kontrolám podléhá pouze komín.

o čištění spalinové cesty – odstranění nečistot vzniklých spalováním ze spotřebiče, kouřovodu a komínu

o vybírání nečistot – odstranění nečistot nahromaděných během provozu a čištění

o kontrola spalinové cesty – odborná kontrola funkčnosti spalinové cesty

o revize spalinové cesty – první detailní kontrola spalinové cesty při jejím uvedením do provozu, nebo po každé její změně

2) definuje, které spalinové cesty se musí kontrolovat:

o všechny, které se během roku používají. Nekontrolované spalinové cesty se používat nemohou.

 

3) definuje četnost kontrol, čištění a vybírání nečistot běhen jednoho roku:

o minimálně 1 x ročně musí být každá spalinová cesta kontrolována, čištěna a vybírána. Pro většinu spalinových cest je četnost vyšší.

4) definuje, kdo je oprávněn jakou činnost vykonávat:

o vybírání a čištění je možno provádět svépomocí, kontrolu musí provádět firma nebo živnostník v oboru kominictví a revizi pouze revizní technik se speciálním oprávněním


Nařízení vlády přímo nedefinuje postihy za neplnění nově předepsaných povinností, ale deleguje je obecně na místně příslušné stavební úřady a požárníky, kteří však disponují poměrně rozsáhlými možnostmi, a to jak uložit pokutu, tak zakázat užívání konkrétní spalinové cesty. Skutečný problém však nastane v případě poškození majetku nebo zdraví. V tomto případě nejen, že pojišťovny obecně omezí nebo zruší plnění, ale při ohrožení nebo poškození třetí osoby vznikají i další velice nepříjemné odpovědnosti (asi podobně jako při nehodě v autě bez STK).

Samozřejmě všechno něco stojí a především v počátcích mohou být roční náklady v řádu jednotlivých tisíců, nicméně opakované kontroly (pokud je bude provádět stejná firma) by měly být výrazně pod hranicí jednoho tisíce korun ročně. Majitelům nemovitostí by se měly náklady kompenzovat úsporami za vytápění díky optimalizaci provozu, vždy však záleží na konkrétních podmínkách a typu spalinové cesty. Stejně jako u jakékoliv údržby obecně platí, že nejvýhodnější cestou je svěřit se do rukou odborné, kompetentní firmy schopné provádět dlouhodobý dohled.

Z výše uvedeného vyplývá, že se jedná o zákonnou úpravu, která absolutní většinu majitelů všech typů nemovitostí zatěžuje novými povinnostmi, které navíc musí být pravidelné po celou dobu užívání stavby. O oprávněnosti a účelnosti je jistě možno diskutovat, nicméně pokud se podaří snížit počet požárů, jakož i počet úmrtí, jedná se o věc jistě záslužnou. 

 

   Rychlý kontakt

     tel:724 979 205
    kominymb@kominymb.cz

      KOMÍNY MB s.r.o
      Sukorady 125
      Mladá Boleslav
      Březno, 294 06
 

   Pro realizace a řešení
   zakázek volejte, pište nebo

   vyplňte poptávkový formulář
   a domluvte si schůzku.

      Kontakty + mapa

 

Kominické informace a aktuality

15.02.2013 10:24
Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny,...
14.02.2013 17:52
Od 1. 1. 2011 vzniká pro většinu vlastníků nemovitostí nová povinnost. Důvodem je, že k tomuto dni...